Scroll Top
Vajanského nábrežie 5

GDPR (General Data Protection Regulation)

Definícia

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie EÚ, ktoré chráni osobné údaje jednotlivcov. Platí od 25. mája 2018 a stanovuje pravidlá pre spracovanie osobných údajov.

Hlavné Ciele GDPR

 1. Ochrana osobných údajov: Zabezpečuje ochranu údajov jednotlivcov.
 2. Transparentnosť: Organizácie musia jasne informovať o spracovaní údajov.
 3. Kontrola nad údajmi: Poskytuje jednotlivcom viac práv k ich údajom.

Kľúčové Prvky GDPR

 1. Súhlas: Jasný a dobrovoľný súhlas na spracovanie údajov.
 2. Právo na prístup: Jednotlivci môžu vedieť, aké údaje sa o nich spracovávajú.
 3. Právo na opravu: Možnosť opraviť nepresné údaje.
 4. Právo na vymazanie: Možnosť požadovať vymazanie údajov.
 5. Právo na prenositeľnosť údajov: Možnosť preniesť údaje k inej organizácii.
 6. Právo na obmedzenie spracovania: Možnosť obmedziť spracovanie údajov.
 7. Právo namietať: Možnosť namietať proti spracovaniu údajov.

Povinnosti Organizácií

 1. Bezpečnosť údajov: Ochrana údajov pred neoprávneným prístupom.
 2. DPO (Data Protection Officer): Menovanie zodpovednej osoby pre ochranu údajov (ak je potrebné).
 3. Nahlásenie porušenia: Hlásenie porušenia údajov do 72 hodín.
 4. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA): Hodnotenie rizík pri spracovaní údajov.

Sankcie

Nedodržanie GDPR môže viesť k pokutám až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4 % celosvetového ročného obratu.

Záver

GDPR chráni osobné údaje a zabezpečuje práva jednotlivcov. Organizácie musia byť transparentné a zodpovedné pri spracovaní údajov, čím zvyšujú dôveryhodnosť a bezpečnosť.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Zanechať komentár